Απόψεις καθηγητών μετά την εφαρμογή ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με φύλλα δραστηριοτήτων

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 314-325

How to cite

top

"Απόψεις καθηγητών μετά την εφαρμογή ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με φύλλα δραστηριοτήτων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 314-325. <http://eudml.org/doc/235975>.

@article{Unknown2004,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {314-325},
title = {Απόψεις καθηγητών μετά την εφαρμογή ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με φύλλα δραστηριοτήτων},
url = {http://eudml.org/doc/235975},
year = {2004},
}

TY - JOUR
TI - Απόψεις καθηγητών μετά την εφαρμογή ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με φύλλα δραστηριοτήτων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 314
EP - 325
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235975
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.