Η μεταρρύθμιση του 1997, τα μαθηματικά και η πολιτιστική μας κληρονομιά

Ηλίας Γεωργακάκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 430-441

How to cite

top

Ηλίας Γεωργακάκος. "Η μεταρρύθμιση του 1997, τα μαθηματικά και η πολιτιστική μας κληρονομιά." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 430-441. <http://eudml.org/doc/235977>.

@article{ΗλίαςΓεωργακάκος1997,
author = {Ηλίας Γεωργακάκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {430-441},
title = {Η μεταρρύθμιση του 1997, τα μαθηματικά και η πολιτιστική μας κληρονομιά},
url = {http://eudml.org/doc/235977},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Ηλίας Γεωργακάκος
TI - Η μεταρρύθμιση του 1997, τα μαθηματικά και η πολιτιστική μας κληρονομιά
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 430
EP - 441
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235977
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.