Επικοινωνία και διδακτική των Μαθηματικών (τρεις κύριες επικοινωνιακές αντιλήψεις)

Χρήστος Μηλιώνης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 539-546

How to cite

top

Χρήστος Μηλιώνης. "Επικοινωνία και διδακτική των Μαθηματικών (τρεις κύριες επικοινωνιακές αντιλήψεις)." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 539-546. <http://eudml.org/doc/235980>.

@article{ΧρήστοςΜηλιώνης2000,
author = {Χρήστος Μηλιώνης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {539-546},
title = {Επικοινωνία και διδακτική των Μαθηματικών (τρεις κύριες επικοινωνιακές αντιλήψεις)},
url = {http://eudml.org/doc/235980},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Χρήστος Μηλιώνης
TI - Επικοινωνία και διδακτική των Μαθηματικών (τρεις κύριες επικοινωνιακές αντιλήψεις)
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 539
EP - 546
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235980
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.