Σύγκριση των επιδόσεων μαθητών της Α΄ Τάξης γενικού και Τ.Ε. Λυκείου στη γεωμετρική αναπαράσταση της έννοιας του διαστήματος. Ειδικές διδακτικές προσεγγίσεις

Κώστας Γ. Ζαχάρος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 274-284

How to cite

top

Κώστας Γ. Ζαχάρος. "Σύγκριση των επιδόσεων μαθητών της Α΄ Τάξης γενικού και Τ.Ε. Λυκείου στη γεωμετρική αναπαράσταση της έννοιας του διαστήματος. Ειδικές διδακτικές προσεγγίσεις." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 274-284. <http://eudml.org/doc/235982>.

@article{ΚώσταςΓ1996,
author = {Κώστας Γ. Ζαχάρος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {274-284},
title = {Σύγκριση των επιδόσεων μαθητών της Α΄ Τάξης γενικού και Τ.Ε. Λυκείου στη γεωμετρική αναπαράσταση της έννοιας του διαστήματος. Ειδικές διδακτικές προσεγγίσεις},
url = {http://eudml.org/doc/235982},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Κώστας Γ. Ζαχάρος
TI - Σύγκριση των επιδόσεων μαθητών της Α΄ Τάξης γενικού και Τ.Ε. Λυκείου στη γεωμετρική αναπαράσταση της έννοιας του διαστήματος. Ειδικές διδακτικές προσεγγίσεις
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 274
EP - 284
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235982
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.