Ασφάλεια στη μεταφορά δεδομένων και σύγχρονη κρυπτογραφία

Αρβανιτογεώργος Ανδρέας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 538-551

How to cite

top

Αρβανιτογεώργος Ανδρέας. "Ασφάλεια στη μεταφορά δεδομένων και σύγχρονη κρυπτογραφία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 538-551. <http://eudml.org/doc/235983>.

@article{ΑρβανιτογεώργοςΑνδρέας2002,
author = {Αρβανιτογεώργος Ανδρέας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {538-551},
title = {Ασφάλεια στη μεταφορά δεδομένων και σύγχρονη κρυπτογραφία},
url = {http://eudml.org/doc/235983},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Αρβανιτογεώργος Ανδρέας
TI - Ασφάλεια στη μεταφορά δεδομένων και σύγχρονη κρυπτογραφία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 538
EP - 551
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235983
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.