Τα όμορφα χωρία ομοιόμορφα καίγονται (Μαθηματικά και Κοινωνία σε μια κριτική παιδαγωγική θεώρηση του Αναλυτικού προγράμματος)

Τάσος Πατρώνης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 56-70

How to cite

top

Τάσος Πατρώνης. "Τα όμορφα χωρία ομοιόμορφα καίγονται (Μαθηματικά και Κοινωνία σε μια κριτική παιδαγωγική θεώρηση του Αναλυτικού προγράμματος)." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 56-70. <http://eudml.org/doc/235984>.

@article{ΤάσοςΠατρώνης1997,
author = {Τάσος Πατρώνης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {56-70},
title = {Τα όμορφα χωρία ομοιόμορφα καίγονται (Μαθηματικά και Κοινωνία σε μια κριτική παιδαγωγική θεώρηση του Αναλυτικού προγράμματος)},
url = {http://eudml.org/doc/235984},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Τάσος Πατρώνης
TI - Τα όμορφα χωρία ομοιόμορφα καίγονται (Μαθηματικά και Κοινωνία σε μια κριτική παιδαγωγική θεώρηση του Αναλυτικού προγράμματος)
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 56
EP - 70
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235984
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.