Το γεωμετρικό πρόβλημα: κίνητρα για απόδειξη σε ένα δυναμικό γεωμετρικό περιβάλλον

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 135-144

How to cite

top

"Το γεωμετρικό πρόβλημα: κίνητρα για απόδειξη σε ένα δυναμικό γεωμετρικό περιβάλλον." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 135-144. <http://eudml.org/doc/235985>.

@article{Unknown2003,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {135-144},
title = {Το γεωμετρικό πρόβλημα: κίνητρα για απόδειξη σε ένα δυναμικό γεωμετρικό περιβάλλον},
url = {http://eudml.org/doc/235985},
year = {2003},
}

TY - JOUR
TI - Το γεωμετρικό πρόβλημα: κίνητρα για απόδειξη σε ένα δυναμικό γεωμετρικό περιβάλλον
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 135
EP - 144
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235985
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.