Το άγχος του μαθητή (και του καθηγητή) μπροστά στο πρόβλημα

Ηλίας Κωνσταντόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 294-300

How to cite

top

Ηλίας Κωνσταντόπουλος. "Το άγχος του μαθητή (και του καθηγητή) μπροστά στο πρόβλημα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 294-300. <http://eudml.org/doc/235986>.

@article{ΗλίαςΚωνσταντόπουλος2003,
author = {Ηλίας Κωνσταντόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {294-300},
title = {Το άγχος του μαθητή (και του καθηγητή) μπροστά στο πρόβλημα},
url = {http://eudml.org/doc/235986},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Ηλίας Κωνσταντόπουλος
TI - Το άγχος του μαθητή (και του καθηγητή) μπροστά στο πρόβλημα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 294
EP - 300
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235986
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.