Ο ρυθμός μεταβολής μιας συνάρτησης ως προς μια μεταβλητή

Γεώργιος Δημάκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 349-360

How to cite

top

Γεώργιος Δημάκος. "Ο ρυθμός μεταβολής μιας συνάρτησης ως προς μια μεταβλητή." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 349-360. <http://eudml.org/doc/235988>.

@article{ΓεώργιοςΔημάκος1995,
author = {Γεώργιος Δημάκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {349-360},
title = {Ο ρυθμός μεταβολής μιας συνάρτησης ως προς μια μεταβλητή},
url = {http://eudml.org/doc/235988},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Δημάκος
TI - Ο ρυθμός μεταβολής μιας συνάρτησης ως προς μια μεταβλητή
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 349
EP - 360
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235988
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.