Γεωμετρία και τέχνη. Μια διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων

Σοφία Σαρακινίδου; Ζαφειρία Αθανασοπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 734-743

How to cite

top

Σοφία Σαρακινίδου, and Ζαφειρία Αθανασοπούλου. "Γεωμετρία και τέχνη. Μια διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 734-743. <http://eudml.org/doc/235989>.

@article{ΣοφίαΣαρακινίδου2005,
author = {Σοφία Σαρακινίδου, Ζαφειρία Αθανασοπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {734-743},
title = {Γεωμετρία και τέχνη. Μια διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων},
url = {http://eudml.org/doc/235989},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Σοφία Σαρακινίδου
AU - Ζαφειρία Αθανασοπούλου
TI - Γεωμετρία και τέχνη. Μια διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 734
EP - 743
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235989
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.