Μια μαθηματική τράπεζα θεμάτων στο διαδίκτυο. (Ένα διδακτικό πείραμα)

Κώστας Σάλαρης; Μανιώ Σάλαρη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 403-410

How to cite

top

Κώστας Σάλαρης, and Μανιώ Σάλαρη. "Μια μαθηματική τράπεζα θεμάτων στο διαδίκτυο. (Ένα διδακτικό πείραμα)." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 403-410. <http://eudml.org/doc/235991>.

@article{ΚώσταςΣάλαρης2003,
author = {Κώστας Σάλαρης, Μανιώ Σάλαρη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {403-410},
title = {Μια μαθηματική τράπεζα θεμάτων στο διαδίκτυο. (Ένα διδακτικό πείραμα)},
url = {http://eudml.org/doc/235991},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Κώστας Σάλαρης
AU - Μανιώ Σάλαρη
TI - Μια μαθηματική τράπεζα θεμάτων στο διαδίκτυο. (Ένα διδακτικό πείραμα)
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 403
EP - 410
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235991
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.