ΕΘΝΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Τα Εθνομαθηματικά στη μαθηματική εκπαίδευση

Χαρούλα Σταθοπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 440-445

How to cite

top

Χαρούλα Σταθοπούλου. "ΕΘΝΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Τα Εθνομαθηματικά στη μαθηματική εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 440-445. <http://eudml.org/doc/235992>.

@article{ΧαρούλαΣταθοπούλου1999,
author = {Χαρούλα Σταθοπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {440-445},
title = {ΕΘΝΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Τα Εθνομαθηματικά στη μαθηματική εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/235992},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Χαρούλα Σταθοπούλου
TI - ΕΘΝΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Τα Εθνομαθηματικά στη μαθηματική εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 440
EP - 445
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235992
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.