Συνοπτική ιστορία των Μαθηματικών στην Αρχαία Ελλάδα. Στοιχεία τοπογραφίας του Αρχαίου Ελληνικού χώρου.

Αναστάσιος Μπακάλης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 389-408

How to cite

top

Αναστάσιος Μπακάλης. "Συνοπτική ιστορία των Μαθηματικών στην Αρχαία Ελλάδα. Στοιχεία τοπογραφίας του Αρχαίου Ελληνικού χώρου.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 389-408. <http://eudml.org/doc/235993>.

@article{ΑναστάσιοςΜπακάλης1994,
author = {Αναστάσιος Μπακάλης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {389-408},
title = {Συνοπτική ιστορία των Μαθηματικών στην Αρχαία Ελλάδα. Στοιχεία τοπογραφίας του Αρχαίου Ελληνικού χώρου.},
url = {http://eudml.org/doc/235993},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Αναστάσιος Μπακάλης
TI - Συνοπτική ιστορία των Μαθηματικών στην Αρχαία Ελλάδα. Στοιχεία τοπογραφίας του Αρχαίου Ελληνικού χώρου.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 389
EP - 408
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235993
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.