Αριθμητική επίλυσης μη γραμμικών συνήθων διαφορικών εξισώσεων δευτέρας τάξεως

Χρήστος Αγγελόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 645-651

How to cite

top

Χρήστος Αγγελόπουλος. "Αριθμητική επίλυσης μη γραμμικών συνήθων διαφορικών εξισώσεων δευτέρας τάξεως." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 645-651. <http://eudml.org/doc/235996>.

@article{ΧρήστοςΑγγελόπουλος2000,
author = {Χρήστος Αγγελόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {645-651},
title = {Αριθμητική επίλυσης μη γραμμικών συνήθων διαφορικών εξισώσεων δευτέρας τάξεως},
url = {http://eudml.org/doc/235996},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Χρήστος Αγγελόπουλος
TI - Αριθμητική επίλυσης μη γραμμικών συνήθων διαφορικών εξισώσεων δευτέρας τάξεως
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 645
EP - 651
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235996
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.