Τελευταίες εξελίξεις των Μαθηματικών στην σεισμική δρομοχρονική τομογραφία.

Μιχάλης Αρβανίτης; Βασίλης Καραστάθης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 498-505

How to cite

top

Μιχάλης Αρβανίτης, and Βασίλης Καραστάθης. "Τελευταίες εξελίξεις των Μαθηματικών στην σεισμική δρομοχρονική τομογραφία.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 498-505. <http://eudml.org/doc/235997>.

@article{ΜιχάληςΑρβανίτης2002,
author = {Μιχάλης Αρβανίτης, Βασίλης Καραστάθης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {498-505},
title = {Τελευταίες εξελίξεις των Μαθηματικών στην σεισμική δρομοχρονική τομογραφία.},
url = {http://eudml.org/doc/235997},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Μιχάλης Αρβανίτης
AU - Βασίλης Καραστάθης
TI - Τελευταίες εξελίξεις των Μαθηματικών στην σεισμική δρομοχρονική τομογραφία.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 498
EP - 505
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235997
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.