Ευρεστικές μέθοδοι επίλυσης του ελαστικού προβλήματο δρομολόγησης οχημάτων

Γεώργιος Ιωάννου; Μανώλης Κρητικός; Γρηγόρης Πραστάκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 112-124

How to cite

top

Γεώργιος Ιωάννου, Μανώλης Κρητικός, and Γρηγόρης Πραστάκος. "Ευρεστικές μέθοδοι επίλυσης του ελαστικού προβλήματο δρομολόγησης οχημάτων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 112-124. <http://eudml.org/doc/236000>.

@article{ΓεώργιοςΙωάννου2000,
author = {Γεώργιος Ιωάννου, Μανώλης Κρητικός, Γρηγόρης Πραστάκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {112-124},
title = {Ευρεστικές μέθοδοι επίλυσης του ελαστικού προβλήματο δρομολόγησης οχημάτων},
url = {http://eudml.org/doc/236000},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Ιωάννου
AU - Μανώλης Κρητικός
AU - Γρηγόρης Πραστάκος
TI - Ευρεστικές μέθοδοι επίλυσης του ελαστικού προβλήματο δρομολόγησης οχημάτων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 112
EP - 124
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236000
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.