Τα φύλλα εργασίας όπως εφαρμόστηκαν στη Δυτική Αττική

Ε. Κοθάλη - Κολοκούρη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 314-341

How to cite

top

Ε. Κοθάλη - Κολοκούρη. "Τα φύλλα εργασίας όπως εφαρμόστηκαν στη Δυτική Αττική." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 314-341. <http://eudml.org/doc/236001>.

@article{Ε1987,
author = {Ε. Κοθάλη - Κολοκούρη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {314-341},
title = {Τα φύλλα εργασίας όπως εφαρμόστηκαν στη Δυτική Αττική},
url = {http://eudml.org/doc/236001},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Ε. Κοθάλη - Κολοκούρη
TI - Τα φύλλα εργασίας όπως εφαρμόστηκαν στη Δυτική Αττική
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 314
EP - 341
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236001
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.