Η θεωρία του εποικοδομητισμού. Η γλώσσα LOGO και η συμβολή της στη κατανόηση μαθηματικών εννοιών

Νικόλας Ζαράνης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 293-304

How to cite

top

Νικόλας Ζαράνης. "Η θεωρία του εποικοδομητισμού. Η γλώσσα LOGO και η συμβολή της στη κατανόηση μαθηματικών εννοιών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 293-304. <http://eudml.org/doc/236004>.

@article{ΝικόλαςΖαράνης1998,
author = {Νικόλας Ζαράνης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {293-304},
title = {Η θεωρία του εποικοδομητισμού. Η γλώσσα LOGO και η συμβολή της στη κατανόηση μαθηματικών εννοιών},
url = {http://eudml.org/doc/236004},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Νικόλας Ζαράνης
TI - Η θεωρία του εποικοδομητισμού. Η γλώσσα LOGO και η συμβολή της στη κατανόηση μαθηματικών εννοιών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 293
EP - 304
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236004
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.