Ένα πρότυπο αξιολόγησης εκπαιδευτικών μονάδων που βασίζεται σε μετρήσιμα κριτήρια των καθηγητών

Γεώργιος Δημάκος; Εμμανουήλ Κρητικός; Αθανάσιος Μαλαφέκας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 234-242

How to cite

top

Γεώργιος Δημάκος, Εμμανουήλ Κρητικός, and Αθανάσιος Μαλαφέκας. "Ένα πρότυπο αξιολόγησης εκπαιδευτικών μονάδων που βασίζεται σε μετρήσιμα κριτήρια των καθηγητών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 234-242. <http://eudml.org/doc/236006>.

@article{ΓεώργιοςΔημάκος2005,
author = {Γεώργιος Δημάκος, Εμμανουήλ Κρητικός, Αθανάσιος Μαλαφέκας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {234-242},
title = {Ένα πρότυπο αξιολόγησης εκπαιδευτικών μονάδων που βασίζεται σε μετρήσιμα κριτήρια των καθηγητών},
url = {http://eudml.org/doc/236006},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Δημάκος
AU - Εμμανουήλ Κρητικός
AU - Αθανάσιος Μαλαφέκας
TI - Ένα πρότυπο αξιολόγησης εκπαιδευτικών μονάδων που βασίζεται σε μετρήσιμα κριτήρια των καθηγητών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 234
EP - 242
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236006
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.