Μια άλλη άποψη για τον τρόπο σύνταξης των αναλυτικών προγραμμάτων

Μαριάννα Τζεκάκη; Αλέξανδρος Μαρκέτος; Βασίλειος Δαγδιλέλλης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1985)

 • Issue: 2, page 191-216

How to cite

top

Μαριάννα Τζεκάκη, Αλέξανδρος Μαρκέτος, and Βασίλειος Δαγδιλέλλης. "Μια άλλη άποψη για τον τρόπο σύνταξης των αναλυτικών προγραμμάτων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1985): 191-216. <http://eudml.org/doc/236008>.

@article{ΜαριάνναΤζεκάκη1985,
author = {Μαριάννα Τζεκάκη, Αλέξανδρος Μαρκέτος, Βασίλειος Δαγδιλέλλης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {2},
pages = {191-216},
title = {Μια άλλη άποψη για τον τρόπο σύνταξης των αναλυτικών προγραμμάτων},
url = {http://eudml.org/doc/236008},
year = {1985},
}

TY - JOUR
AU - Μαριάννα Τζεκάκη
AU - Αλέξανδρος Μαρκέτος
AU - Βασίλειος Δαγδιλέλλης
TI - Μια άλλη άποψη για τον τρόπο σύνταξης των αναλυτικών προγραμμάτων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1985
IS - 2
SP - 191
EP - 216
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236008
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.