Το νέο Α.Π. Μαθηματικών για τα γυμνάσια της Βαυαρίας.

Γ. Στρατής; Ν. Τσουχνικάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 437-441

How to cite

top

Γ. Στρατής, and Ν. Τσουχνικάς. "Το νέο Α.Π. Μαθηματικών για τα γυμνάσια της Βαυαρίας.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 437-441. <http://eudml.org/doc/236010>.

@article{Γ1993,
author = {Γ. Στρατής, Ν. Τσουχνικάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {437-441},
title = {Το νέο Α.Π. Μαθηματικών για τα γυμνάσια της Βαυαρίας.},
url = {http://eudml.org/doc/236010},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Στρατής
AU - Ν. Τσουχνικάς
TI - Το νέο Α.Π. Μαθηματικών για τα γυμνάσια της Βαυαρίας.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 437
EP - 441
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236010
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.