Εκπαιδεύοντας τον Άνθρωπο μέσα στην Κοινωνία των Πληροφοριών (Η Εκπαίδευση σ΄ ένα σχολείο χωρίς τοίχους)

Ευάγγελος Κιουντούζης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 215-222

How to cite

top

Ευάγγελος Κιουντούζης. "Εκπαιδεύοντας τον Άνθρωπο μέσα στην Κοινωνία των Πληροφοριών (Η Εκπαίδευση σ΄ ένα σχολείο χωρίς τοίχους)." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 215-222. <http://eudml.org/doc/236011>.

@article{ΕυάγγελοςΚιουντούζης1997,
author = {Ευάγγελος Κιουντούζης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {215-222},
title = {Εκπαιδεύοντας τον Άνθρωπο μέσα στην Κοινωνία των Πληροφοριών (Η Εκπαίδευση σ΄ ένα σχολείο χωρίς τοίχους)},
url = {http://eudml.org/doc/236011},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Ευάγγελος Κιουντούζης
TI - Εκπαιδεύοντας τον Άνθρωπο μέσα στην Κοινωνία των Πληροφοριών (Η Εκπαίδευση σ΄ ένα σχολείο χωρίς τοίχους)
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 215
EP - 222
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236011
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.