Στάσεις και Πεποιθήσεις των Μαθητών στα Μαθηματικά

Μακρίδης Γρηγόριος; Μιχαηλίδου-Ευριπίδου Αθηνά

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 34-42

How to cite

top

Μακρίδης Γρηγόριος, and Μιχαηλίδου-Ευριπίδου Αθηνά. "Στάσεις και Πεποιθήσεις των Μαθητών στα Μαθηματικά." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 34-42. <http://eudml.org/doc/236012>.

@article{ΜακρίδηςΓρηγόριος1999,
author = {Μακρίδης Γρηγόριος, Μιχαηλίδου-Ευριπίδου Αθηνά},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {34-42},
title = {Στάσεις και Πεποιθήσεις των Μαθητών στα Μαθηματικά},
url = {http://eudml.org/doc/236012},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Μακρίδης Γρηγόριος
AU - Μιχαηλίδου-Ευριπίδου Αθηνά
TI - Στάσεις και Πεποιθήσεις των Μαθητών στα Μαθηματικά
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 34
EP - 42
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236012
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.