Κριτική θεώρηση του επιστημονικά προσανατολισμενού μαθήματος των Μαθηματικών

Κώστας Βαϊνάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 141-148

How to cite

top

Κώστας Βαϊνάς. "Κριτική θεώρηση του επιστημονικά προσανατολισμενού μαθήματος των Μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 141-148. <http://eudml.org/doc/236013>.

@article{ΚώσταςΒαϊνάς1996,
author = {Κώστας Βαϊνάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {141-148},
title = {Κριτική θεώρηση του επιστημονικά προσανατολισμενού μαθήματος των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236013},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Κώστας Βαϊνάς
TI - Κριτική θεώρηση του επιστημονικά προσανατολισμενού μαθήματος των Μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 141
EP - 148
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236013
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.