Το πρόβλημα της γκαραζόπορτας: μια δραστηριότητα σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας

Τουμάσης Μπάμπης; Τάσος Αρβανίτης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 396-407

How to cite

top

Τουμάσης Μπάμπης, and Τάσος Αρβανίτης. "Το πρόβλημα της γκαραζόπορτας: μια δραστηριότητα σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 396-407. <http://eudml.org/doc/236014>.

@article{ΤουμάσηςΜπάμπης2005,
author = {Τουμάσης Μπάμπης, Τάσος Αρβανίτης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {396-407},
title = {Το πρόβλημα της γκαραζόπορτας: μια δραστηριότητα σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας},
url = {http://eudml.org/doc/236014},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Τουμάσης Μπάμπης
AU - Τάσος Αρβανίτης
TI - Το πρόβλημα της γκαραζόπορτας: μια δραστηριότητα σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 396
EP - 407
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236014
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.