Μαθηματικός αναλφαβητισμός και καμπύλες στα μαθηματικά του γυμνασίου

Αικατερίνη Μαλλιαράκη; Νικόλαος Ταψής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 402-415

How to cite

top

Αικατερίνη Μαλλιαράκη, and Νικόλαος Ταψής. "Μαθηματικός αναλφαβητισμός και καμπύλες στα μαθηματικά του γυμνασίου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 402-415. <http://eudml.org/doc/236015>.

@article{ΑικατερίνηΜαλλιαράκη2001,
author = {Αικατερίνη Μαλλιαράκη, Νικόλαος Ταψής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {402-415},
title = {Μαθηματικός αναλφαβητισμός και καμπύλες στα μαθηματικά του γυμνασίου},
url = {http://eudml.org/doc/236015},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Αικατερίνη Μαλλιαράκη
AU - Νικόλαος Ταψής
TI - Μαθηματικός αναλφαβητισμός και καμπύλες στα μαθηματικά του γυμνασίου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 402
EP - 415
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236015
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.