Αλληλεπιδράσεις των Μαθηματικών με τη Ζωγραφική κατά την περίοδο της Αναγέννησης

Ελισσάβετ Καμπάνη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 508-524

How to cite

top

Ελισσάβετ Καμπάνη. "Αλληλεπιδράσεις των Μαθηματικών με τη Ζωγραφική κατά την περίοδο της Αναγέννησης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 508-524. <http://eudml.org/doc/236016>.

@article{ΕλισσάβετΚαμπάνη2000,
author = {Ελισσάβετ Καμπάνη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {508-524},
title = {Αλληλεπιδράσεις των Μαθηματικών με τη Ζωγραφική κατά την περίοδο της Αναγέννησης},
url = {http://eudml.org/doc/236016},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Ελισσάβετ Καμπάνη
TI - Αλληλεπιδράσεις των Μαθηματικών με τη Ζωγραφική κατά την περίοδο της Αναγέννησης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 508
EP - 524
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236016
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.