Τα Μαθηματικά στην αρχαία Ελληνική Μουσική παράδοση

Δημήτριος Παπαδημητρίου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 370-380

How to cite

top

Δημήτριος Παπαδημητρίου. "Τα Μαθηματικά στην αρχαία Ελληνική Μουσική παράδοση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 370-380. <http://eudml.org/doc/236017>.

@article{ΔημήτριοςΠαπαδημητρίου1994,
author = {Δημήτριος Παπαδημητρίου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {370-380},
title = {Τα Μαθηματικά στην αρχαία Ελληνική Μουσική παράδοση},
url = {http://eudml.org/doc/236017},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτριος Παπαδημητρίου
TI - Τα Μαθηματικά στην αρχαία Ελληνική Μουσική παράδοση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 370
EP - 380
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236017
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.