Η συνάντηση του μικρού μαθητή με μαθηματικές έννοιες με τη χρήση του υπολογιστή μέσα από ένα Πειραματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Δημοτικό

Κωνσταντίνος Γ. Γκυρτής; Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 222-231

How to cite

top

Κωνσταντίνος Γ. Γκυρτής, and Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης. "Η συνάντηση του μικρού μαθητή με μαθηματικές έννοιες με τη χρήση του υπολογιστή μέσα από ένα Πειραματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Δημοτικό." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 222-231. <http://eudml.org/doc/236018>.

@article{ΚωνσταντίνοςΓ2003,
author = {Κωνσταντίνος Γ. Γκυρτής, Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {222-231},
title = {Η συνάντηση του μικρού μαθητή με μαθηματικές έννοιες με τη χρήση του υπολογιστή μέσα από ένα Πειραματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Δημοτικό},
url = {http://eudml.org/doc/236018},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Κωνσταντίνος Γ. Γκυρτής
AU - Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης
TI - Η συνάντηση του μικρού μαθητή με μαθηματικές έννοιες με τη χρήση του υπολογιστή μέσα από ένα Πειραματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Δημοτικό
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 222
EP - 231
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236018
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.