Σχέσεις ανάμεσα στην Ιστορία των Μαθηματικών και στη Διδακτική των Μαθηματικών.

Α. Γαγάτσης; Ι. Ηλία; Γρ. Μακρίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 269-283

How to cite

top

Α. Γαγάτσης, Ι. Ηλία, and Γρ. Μακρίδης. "Σχέσεις ανάμεσα στην Ιστορία των Μαθηματικών και στη Διδακτική των Μαθηματικών.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 269-283. <http://eudml.org/doc/236019>.

@article{Α2002,
author = {Α. Γαγάτσης, Ι. Ηλία, Γρ. Μακρίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {269-283},
title = {Σχέσεις ανάμεσα στην Ιστορία των Μαθηματικών και στη Διδακτική των Μαθηματικών.},
url = {http://eudml.org/doc/236019},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Α. Γαγάτσης
AU - Ι. Ηλία
AU - Γρ. Μακρίδης
TI - Σχέσεις ανάμεσα στην Ιστορία των Μαθηματικών και στη Διδακτική των Μαθηματικών.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 269
EP - 283
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236019
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.