Περιλήψεις των εισηγήσεων

Δημήτρης Καραγεώργιος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 136-140

How to cite

top

Δημήτρης Καραγεώργιος. "Περιλήψεις των εισηγήσεων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 136-140. <http://eudml.org/doc/236021>.

@article{ΔημήτρηςΚαραγεώργιος1996,
author = {Δημήτρης Καραγεώργιος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {136-140},
title = {Περιλήψεις των εισηγήσεων},
url = {http://eudml.org/doc/236021},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Καραγεώργιος
TI - Περιλήψεις των εισηγήσεων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 136
EP - 140
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236021
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.