Εφαρμοζόμενα μαθηματικά σε ένα φύλλο χαρτί Α4

Γιάννης Πλατάρος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 353-360

How to cite

top

Γιάννης Πλατάρος. "Εφαρμοζόμενα μαθηματικά σε ένα φύλλο χαρτί Α4." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 353-360. <http://eudml.org/doc/236022>.

@article{ΓιάννηςΠλατάρος2005,
author = {Γιάννης Πλατάρος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {353-360},
title = {Εφαρμοζόμενα μαθηματικά σε ένα φύλλο χαρτί Α4},
url = {http://eudml.org/doc/236022},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννης Πλατάρος
TI - Εφαρμοζόμενα μαθηματικά σε ένα φύλλο χαρτί Α4
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 353
EP - 360
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236022
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.