Η μαθηματικοποιηση των βιβλίων Φυσικής στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα.

Αικατερίνη Κασιμάτη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 338-350

How to cite

top

Αικατερίνη Κασιμάτη. "Η μαθηματικοποιηση των βιβλίων Φυσικής στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 338-350. <http://eudml.org/doc/236025>.

@article{ΑικατερίνηΚασιμάτη2002,
author = {Αικατερίνη Κασιμάτη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {338-350},
title = {Η μαθηματικοποιηση των βιβλίων Φυσικής στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα.},
url = {http://eudml.org/doc/236025},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Αικατερίνη Κασιμάτη
TI - Η μαθηματικοποιηση των βιβλίων Φυσικής στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 338
EP - 350
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236025
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.