Μερικά στοιχεία γεωμετρίας στην Ελλάδα και την Κύπρο του 19ου αιώνα

Αθανάσιος Γαγάτσης; Χρίστος Καρύδας; Κώστας Δημητριάδης; Χρυστάλλα Συρίμη- Σκίτσα; Σάββας Τιμοθέου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 622-636

How to cite

top

Αθανάσιος Γαγάτσης, et al. "Μερικά στοιχεία γεωμετρίας στην Ελλάδα και την Κύπρο του 19ου αιώνα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 622-636. <http://eudml.org/doc/236027>.

@article{ΑθανάσιοςΓαγάτσης2004,
author = {Αθανάσιος Γαγάτσης, Χρίστος Καρύδας, Κώστας Δημητριάδης, Χρυστάλλα Συρίμη- Σκίτσα, Σάββας Τιμοθέου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {622-636},
title = {Μερικά στοιχεία γεωμετρίας στην Ελλάδα και την Κύπρο του 19ου αιώνα},
url = {http://eudml.org/doc/236027},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Αθανάσιος Γαγάτσης
AU - Χρίστος Καρύδας
AU - Κώστας Δημητριάδης
AU - Χρυστάλλα Συρίμη- Σκίτσα
AU - Σάββας Τιμοθέου
TI - Μερικά στοιχεία γεωμετρίας στην Ελλάδα και την Κύπρο του 19ου αιώνα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 622
EP - 636
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236027
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.