Στοιχειώδης θεωρία των χορδών και υπερχορδών (Elementary theory of Strings and Superstrings)

Αναστάσιος Καρτσακλής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 678-684

How to cite

top

Αναστάσιος Καρτσακλής. "Στοιχειώδης θεωρία των χορδών και υπερχορδών (Elementary theory of Strings and Superstrings)." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 678-684. <http://eudml.org/doc/236029>.

@article{ΑναστάσιοςΚαρτσακλής2002,
author = {Αναστάσιος Καρτσακλής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {678-684},
title = {Στοιχειώδης θεωρία των χορδών και υπερχορδών (Elementary theory of Strings and Superstrings)},
url = {http://eudml.org/doc/236029},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Αναστάσιος Καρτσακλής
TI - Στοιχειώδης θεωρία των χορδών και υπερχορδών (Elementary theory of Strings and Superstrings)
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 678
EP - 684
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236029
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.