Οι προσπάθειες νέας θεμελίωσης της μαθηματικής επιστήμης. Πως εκφράστηκαν στην πράξη και ποιο το συμπέρασμα για αυτό που λέμε Γλώσσα και σκέψη στη μαθηματική παιδεία .

Νίκος Κισκύρας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992)

 • Issue: 9, page 415-438

How to cite

top

Νίκος Κισκύρας. "Οι προσπάθειες νέας θεμελίωσης της μαθηματικής επιστήμης. Πως εκφράστηκαν στην πράξη και ποιο το συμπέρασμα για αυτό που λέμε Γλώσσα και σκέψη στη μαθηματική παιδεία .." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992): 415-438. <http://eudml.org/doc/236030>.

@article{ΝίκοςΚισκύρας1992,
author = {Νίκος Κισκύρας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {9},
pages = {415-438},
title = {Οι προσπάθειες νέας θεμελίωσης της μαθηματικής επιστήμης. Πως εκφράστηκαν στην πράξη και ποιο το συμπέρασμα για αυτό που λέμε Γλώσσα και σκέψη στη μαθηματική παιδεία .},
url = {http://eudml.org/doc/236030},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Νίκος Κισκύρας
TI - Οι προσπάθειες νέας θεμελίωσης της μαθηματικής επιστήμης. Πως εκφράστηκαν στην πράξη και ποιο το συμπέρασμα για αυτό που λέμε Γλώσσα και σκέψη στη μαθηματική παιδεία .
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1992
IS - 9
SP - 415
EP - 438
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236030
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.