Η Θεωρία της Πληροφορίας, η Κρυπτογραφία και το Διαδίκτυο

Mike Burmester

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 744-754

How to cite

top

Mike Burmester. "Η Θεωρία της Πληροφορίας, η Κρυπτογραφία και το Διαδίκτυο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 744-754. <http://eudml.org/doc/236031>.

@article{MikeBurmester2005,
author = {Mike Burmester},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {744-754},
title = {Η Θεωρία της Πληροφορίας, η Κρυπτογραφία και το Διαδίκτυο},
url = {http://eudml.org/doc/236031},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Mike Burmester
TI - Η Θεωρία της Πληροφορίας, η Κρυπτογραφία και το Διαδίκτυο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 744
EP - 754
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236031
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.