Απόψεις και συναισθήματα ενήλικων για τα Μαθηματικά

Σπηλιωτοπούλου Βασιλική

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 274-283

How to cite

top

Σπηλιωτοπούλου Βασιλική. "Απόψεις και συναισθήματα ενήλικων για τα Μαθηματικά." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 274-283. <http://eudml.org/doc/236033>.

@article{ΣπηλιωτοπούλουΒασιλική2003,
author = {Σπηλιωτοπούλου Βασιλική},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {274-283},
title = {Απόψεις και συναισθήματα ενήλικων για τα Μαθηματικά},
url = {http://eudml.org/doc/236033},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Σπηλιωτοπούλου Βασιλική
TI - Απόψεις και συναισθήματα ενήλικων για τα Μαθηματικά
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 274
EP - 283
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236033
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.