Η γεωμετρία, η φυσική και η «συγκρυστάλλωση»

Ανδρέας Κασσέτας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 166-179

How to cite

top

Ανδρέας Κασσέτας. "Η γεωμετρία, η φυσική και η «συγκρυστάλλωση»." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 166-179. <http://eudml.org/doc/236034>.

@article{ΑνδρέαςΚασσέτας2005,
author = {Ανδρέας Κασσέτας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {166-179},
title = {Η γεωμετρία, η φυσική και η «συγκρυστάλλωση»},
url = {http://eudml.org/doc/236034},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Ανδρέας Κασσέτας
TI - Η γεωμετρία, η φυσική και η «συγκρυστάλλωση»
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 166
EP - 179
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236034
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.