Διδασκαλία των καμπυλών του επιπέδου για τη β΄ λυκείου με τη χρήση Η/Υ

Αθανάσιος Κυριαζής; Κωνσταντίνος Κορρές

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 309-319

How to cite

top

Αθανάσιος Κυριαζής, and Κωνσταντίνος Κορρές. "Διδασκαλία των καμπυλών του επιπέδου για τη β΄ λυκείου με τη χρήση Η/Υ." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 309-319. <http://eudml.org/doc/236035>.

@article{ΑθανάσιοςΚυριαζής2001,
author = {Αθανάσιος Κυριαζής, Κωνσταντίνος Κορρές},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {309-319},
title = {Διδασκαλία των καμπυλών του επιπέδου για τη β΄ λυκείου με τη χρήση Η/Υ},
url = {http://eudml.org/doc/236035},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Αθανάσιος Κυριαζής
AU - Κωνσταντίνος Κορρές
TI - Διδασκαλία των καμπυλών του επιπέδου για τη β΄ λυκείου με τη χρήση Η/Υ
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 309
EP - 319
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236035
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.