Μαθηματική παιδεία - ώρα μηδέν: από τις τυποκρατικές διαδικασίες στα Σενάρια και τα επιχειρήματα των νέων παιδιών

Σοφία Δελικωστίδη; Αναστάσιος Πατρώνης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 485-496

How to cite

top

Σοφία Δελικωστίδη, and Αναστάσιος Πατρώνης. "Μαθηματική παιδεία - ώρα μηδέν: από τις τυποκρατικές διαδικασίες στα Σενάρια και τα επιχειρήματα των νέων παιδιών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 485-496. <http://eudml.org/doc/236036>.

@article{ΣοφίαΔελικωστίδη2003,
author = {Σοφία Δελικωστίδη, Αναστάσιος Πατρώνης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {485-496},
title = {Μαθηματική παιδεία - ώρα μηδέν: από τις τυποκρατικές διαδικασίες στα Σενάρια και τα επιχειρήματα των νέων παιδιών},
url = {http://eudml.org/doc/236036},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Σοφία Δελικωστίδη
AU - Αναστάσιος Πατρώνης
TI - Μαθηματική παιδεία - ώρα μηδέν: από τις τυποκρατικές διαδικασίες στα Σενάρια και τα επιχειρήματα των νέων παιδιών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 485
EP - 496
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236036
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.