Η διτιμη αριστοτέλεια λογική, το αντιπαράδειγμα και η χρήση του στη διδασκαλία της Γραμμικής Άλγεβρας.

Ιωάννης Αραχωβίτης; Κυριακούλα Αντωνοπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 224-236

How to cite

top

Ιωάννης Αραχωβίτης, and Κυριακούλα Αντωνοπούλου. "Η διτιμη αριστοτέλεια λογική, το αντιπαράδειγμα και η χρήση του στη διδασκαλία της Γραμμικής Άλγεβρας.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 224-236. <http://eudml.org/doc/236037>.

@article{ΙωάννηςΑραχωβίτης2002,
author = {Ιωάννης Αραχωβίτης, Κυριακούλα Αντωνοπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {224-236},
title = {Η διτιμη αριστοτέλεια λογική, το αντιπαράδειγμα και η χρήση του στη διδασκαλία της Γραμμικής Άλγεβρας.},
url = {http://eudml.org/doc/236037},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Αραχωβίτης
AU - Κυριακούλα Αντωνοπούλου
TI - Η διτιμη αριστοτέλεια λογική, το αντιπαράδειγμα και η χρήση του στη διδασκαλία της Γραμμικής Άλγεβρας.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 224
EP - 236
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236037
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.