Διδάσκοντας τα Μαθηματικά με εφαρμογές: από την Αρχαία Κίνα μέχρι σήμερα

Μιχάλης Βόσκογλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 557-566

How to cite

top

Μιχάλης Βόσκογλου. "Διδάσκοντας τα Μαθηματικά με εφαρμογές: από την Αρχαία Κίνα μέχρι σήμερα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 557-566. <http://eudml.org/doc/236038>.

@article{ΜιχάληςΒόσκογλου2005,
author = {Μιχάλης Βόσκογλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {557-566},
title = {Διδάσκοντας τα Μαθηματικά με εφαρμογές: από την Αρχαία Κίνα μέχρι σήμερα},
url = {http://eudml.org/doc/236038},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Μιχάλης Βόσκογλου
TI - Διδάσκοντας τα Μαθηματικά με εφαρμογές: από την Αρχαία Κίνα μέχρι σήμερα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 557
EP - 566
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236038
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.