Η Ελληνική σκέψη και το Δήλιο Πρόβλημα (και όχι η Αιγυπτιακή Σκέψη).

Γ. Π. Τσάμης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 166-180

How to cite

top

Γ. Π. Τσάμης. "Η Ελληνική σκέψη και το Δήλιο Πρόβλημα (και όχι η Αιγυπτιακή Σκέψη).." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 166-180. <http://eudml.org/doc/236039>.

@article{Γ1994,
author = {Γ. Π. Τσάμης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {166-180},
title = {Η Ελληνική σκέψη και το Δήλιο Πρόβλημα (και όχι η Αιγυπτιακή Σκέψη).},
url = {http://eudml.org/doc/236039},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Π. Τσάμης
TI - Η Ελληνική σκέψη και το Δήλιο Πρόβλημα (και όχι η Αιγυπτιακή Σκέψη).
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 166
EP - 180
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236039
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.