Σκοποί της μαθηματικής εκπαίδευσης.

Γ. Ωραιόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983)

 • Issue: 1, page 90-94

How to cite

top

Γ. Ωραιόπουλος. "Σκοποί της μαθηματικής εκπαίδευσης.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983): 90-94. <http://eudml.org/doc/236040>.

@article{Γ1983,
author = {Γ. Ωραιόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {1},
pages = {90-94},
title = {Σκοποί της μαθηματικής εκπαίδευσης.},
url = {http://eudml.org/doc/236040},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Ωραιόπουλος
TI - Σκοποί της μαθηματικής εκπαίδευσης.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1983
IS - 1
SP - 90
EP - 94
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236040
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.