Μέρος πρώτο : Οι σοβαρότατες ευθύνες μας για την υποβάθμιση της μαθηματικής παιδείας

Ν. Α. Κισκύρας; Χρ. Α. Κισκύρας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1991)

 • Issue: 8, page 51-70

How to cite

top

Ν. Α. Κισκύρας, and Χρ. Α. Κισκύρας. "Μέρος πρώτο : Οι σοβαρότατες ευθύνες μας για την υποβάθμιση της μαθηματικής παιδείας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1991): 51-70. <http://eudml.org/doc/236041>.

@article{Ν1991,
author = {Ν. Α. Κισκύρας, Χρ. Α. Κισκύρας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {8},
pages = {51-70},
title = {Μέρος πρώτο : Οι σοβαρότατες ευθύνες μας για την υποβάθμιση της μαθηματικής παιδείας},
url = {http://eudml.org/doc/236041},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Α. Κισκύρας
AU - Χρ. Α. Κισκύρας
TI - Μέρος πρώτο : Οι σοβαρότατες ευθύνες μας για την υποβάθμιση της μαθηματικής παιδείας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1991
IS - 8
SP - 51
EP - 70
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236041
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.