Αναλυτικά προγράμματα Μαθηματικών από τη σκοπιά του Πανεπιστημίου

Τάκης Παπαϊωάννου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1985)

 • Issue: 2, page 235-240

How to cite

top

Τάκης Παπαϊωάννου. "Αναλυτικά προγράμματα Μαθηματικών από τη σκοπιά του Πανεπιστημίου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1985): 235-240. <http://eudml.org/doc/236043>.

@article{ΤάκηςΠαπαϊωάννου1985,
author = {Τάκης Παπαϊωάννου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {2},
pages = {235-240},
title = {Αναλυτικά προγράμματα Μαθηματικών από τη σκοπιά του Πανεπιστημίου},
url = {http://eudml.org/doc/236043},
year = {1985},
}

TY - JOUR
AU - Τάκης Παπαϊωάννου
TI - Αναλυτικά προγράμματα Μαθηματικών από τη σκοπιά του Πανεπιστημίου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1985
IS - 2
SP - 235
EP - 240
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236043
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.