Στο μοντέλο της εκχώρησης

Θωμάς Βουγιουκλής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 180-187

How to cite

top

Θωμάς Βουγιουκλής. "Στο μοντέλο της εκχώρησης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 180-187. <http://eudml.org/doc/236044>.

@article{ΘωμάςΒουγιουκλής2005,
author = {Θωμάς Βουγιουκλής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {180-187},
title = {Στο μοντέλο της εκχώρησης},
url = {http://eudml.org/doc/236044},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Θωμάς Βουγιουκλής
TI - Στο μοντέλο της εκχώρησης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 180
EP - 187
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236044
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.