Ο ρόλος της Ιστορίας της Γεωμετρίας στη διδασκαλία και στη μάθηση των μαθηματικών.

Ιωάννης Λαζαρίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 296-306

How to cite

top

Ιωάννης Λαζαρίδης. "Ο ρόλος της Ιστορίας της Γεωμετρίας στη διδασκαλία και στη μάθηση των μαθηματικών.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 296-306. <http://eudml.org/doc/236047>.

@article{ΙωάννηςΛαζαρίδης2002,
author = {Ιωάννης Λαζαρίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {296-306},
title = {Ο ρόλος της Ιστορίας της Γεωμετρίας στη διδασκαλία και στη μάθηση των μαθηματικών.},
url = {http://eudml.org/doc/236047},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Λαζαρίδης
TI - Ο ρόλος της Ιστορίας της Γεωμετρίας στη διδασκαλία και στη μάθηση των μαθηματικών.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 296
EP - 306
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236047
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.