Το διδακτικό βιβλίο των Μαθηματικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ειδικό θέμα: Το σχολικό βιβλίο της Αναλυτικής Γεωμετρίας για το Λύκειο

Ν. Κισκύρα; Χ. Κισκύρα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986)

 • Issue: 3, page 237-253

How to cite

top

Ν. Κισκύρα, and Χ. Κισκύρα. "Το διδακτικό βιβλίο των Μαθηματικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ειδικό θέμα: Το σχολικό βιβλίο της Αναλυτικής Γεωμετρίας για το Λύκειο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986): 237-253. <http://eudml.org/doc/236048>.

@article{Ν1986,
author = {Ν. Κισκύρα, Χ. Κισκύρα},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {3},
pages = {237-253},
title = {Το διδακτικό βιβλίο των Μαθηματικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ειδικό θέμα: Το σχολικό βιβλίο της Αναλυτικής Γεωμετρίας για το Λύκειο},
url = {http://eudml.org/doc/236048},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Κισκύρα
AU - Χ. Κισκύρα
TI - Το διδακτικό βιβλίο των Μαθηματικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ειδικό θέμα: Το σχολικό βιβλίο της Αναλυτικής Γεωμετρίας για το Λύκειο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1986
IS - 3
SP - 237
EP - 253
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236048
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.